Home > Product & Service > เครื่องดับเพลิง > ชนิดสารเหลวระเหย (Non CFC) ยี่ห้อ Chubb
 
 
เครื่องดับเพลิง ชนิดสารเหลวระเหย ยี่ห้อ

เครื่องดับเพลิง ชนิดสารเหลวระเหย Non CFC

มีขนาด 5, 10, 15, 20 ปอนด์ แบบยกหิ้วได้
และแบบล้อเข็น  50 ปอนด์

ที่ผลิตขึ้นมาทดแทนสาร Halon ไม่มีสาร CFC จึง ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดับไฟได้ทุกประเภท

เหมาะสำหรับติดตั้งในสำนักงานห้องคอมพิวเตอร์เครื่องใช้
ไฟฟ้า ไม่ทิ้งคราบสกปรก ไม่ทำลายทรัพย์สินผลิตภัณฑ์
มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม มอก.332-2537
กฎหมายใหม่ องค์การสหประชาชาติ ให้ยกเลิกการผลิตและ
บรรจุน้ำยาเหลวระเหยชนิด BCF Halon 1301,1211 ซึ่งเป็นสาร CFC ใช้ดับไฟได้ดีแต่มี สารพิษCFC-11,CFC-12 ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ที่ผลิตขึ้นมาทดแทน
สาร HALON ไม่มีสาร CFC จึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดับไฟได้ทุกประเภท  A,B,C ได้แก่  ของแข็ง ,ไม้, กระดาษ, เสื้อผ้า, สี ทินเนอร์, แก๊ส, น้ำมัน, สารเคมี และไฟฟ้า     
Copyright © 2014 safetyfirstinter.co.th All rights reserved.