เครื่องดับเพลิง
ผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Co2)
- ยี่ห้อ Swordsman (Chubb)
- ยี่ห้อ Badger
สารเหลวระเหย (Non CFC)
- แบบอัตโนมัติ
- ยี่ห้อ Swordsman (Chubb)
สูตรน้ำ (Watermist)
- ยี่ห้อ Swordsman (Chubb)
โฟม
- ยี่ห้อ Swordsman (Chubb)
ระบบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ข้อต่อ
และหัวฉีด
ระบบน้ำดับเพลิง
อุปกรณ์ข้อต่อ
หัวฉีด
สัญญาณแจ้งเหตุ /
   ป้ายความปลอดภัย
อุปกรณ์ส่วนบุคคล ชุดดับเพลิง
เครื่องช่วยหายใจ (BA)
ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย
และอพยพหนีไฟ (พร้อมใบรับรอง)