image
image
 
Home > Product & Service > ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ (พร้อมใบรับรอง)
           
     
 

ฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ
(พร้อมใบรับรอง)   

image
 
     
  กำหนดการฝึกอบรม  
  หลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ  
  เวลา 8.30 - 15.00 น.  
           
  เวลา รายละเอียดการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบ สถานที่  
  8.30 - 9.00   ลงทะเบียนผู้ฝึกอบรม EHS Engineer Auditorium  
  9.00 - 10.30   - สาเหตุการเกิดอัคคีภัย
  - การป้องกันและระงับอัคคีภัย
  - ประเภทของไฟ
  - จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
  - อุปกรณ์แต่ละประเภทในการดับไฟ
  - เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
  - แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
  - การเรียนรู้สารเคมีอันตราย
  - การฝึก การป้องกันสารเคมีอันตราย
  - การจัดระบบป้องกัน และระงับอคคีภัย และการประยุกต์ใช้
    ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการในภาวะฉุกเฉิน
ทีมวิทยากรจาก Safety First (Chemdel Enterprises) Auditorium  
  10.30 - 10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง (Break) - -  
  10.45 - 12.00 น.
(ภาคทฤษฏี)
  - การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
  - การค้นหาและการช่วยชีวิต
  - การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ (ปฐมพยาบาล)
  - การหนีไฟ
  - แผนปฎิบัติ / แผนฉุกเฉินเมื่อเกิดไฟไหม้
ทีมวิทยากรจาก Safety First (Chemdel Enterprises) Auditorium  
  12.00 - 13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน - -  
  13.00 - 14.00 น.
(ภาคปฎิบัติ)
  - ฝึกการดับเพลิงประเภท A, B ด้วยเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ   
    แบบเคมีแห้ง, คาร์บอนไดออกไซด์, โฟม และน้ำ
  - ฝึกการดับเพลิงที่เกดิจากน้ำมันและก๊าซหุงต้ม (LPG)
  - ฝึกการดับเพลิงโดยใช้สายฉีดดับเพลิง
    รวมทั้งการเข้า ดับเพลิงเป็นทีม
ทีมวิทยากรจาก Safety First (Chemdel Enterprises) สนามฝึกซ้อม
ภาคสนาม
ภายในบริษัท
 
  14.00 - 15.00 น.   - สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม ทีมวิทยากร ฯ สนามฝึก ฯ  
 
หมายเหตุ  -  เวลาในการฝึกอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
     
         
 
Copyright © 2014 safetyfirstinter.co.th All rights reserved.